Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub muzyczny Mardi Gras znajduje się w Gliwicach przy ul. Studziennej 8 i reprezentowany jest wyłącznie przez kierownictwo klubu.
 2. Jedyną oficjalną stroną klubu muzycznego Mardi Gras jest strona www.mardigrasclub.pl .Właściciel klubu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.
 3. Gość klubu, będący uczestnikiem imprezy, automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych oraz filmów z jego udziałem. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy w klubie dla celów marketingowych.
 4. W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, zakaz palenia IQOS oraz zakaz palenia E- papierosów z wyłączeniem oznakowanej i przystosowanej do tego palarni.

§2 GODZINY OTWARCIA KLUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE

 1. Klub czynny jest w piątki i soboty od 22:00.W godzinach wcześniejszych na terenie Klubu może przebywać jedynie obsługa oraz osoby upoważnione przez kierownictwo klubu.
 2. Godzina zamknięcia klubu w piątki i soboty ustalana jest przez kierownictwo – stosownie do okoliczności i trwających wydarzeń.
 3. Wstęp do klubu jest bezpłatny, z wyłączeniem imprez, które na stronie internetowej klubu oznaczone są jako imprezy z wstępem płatnym.
 4. Opłata pobierana jest tylko i wyłącznie przez wyznaczonego selekcjonera.
 5. Opłata za wejście do klubu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wychodzenia z klubu. Opłata za rezerwację pobierana w gotówce i wliczana jest do rachunku konsumpcyjnego.
 6. Rezerwacje obowiązują do godz. 23:00. Klub zastrzega sobie prawo zmiany nr. stolika lub loży. Osoby, które do wyznaczonej godziny nie zgłoszą się po odbiór rezerwacji u obsługi klubu tracą rezerwację miejsca.

§3 OSOBY UPRAWNIONE DO WSTĘPU DO KLUBU

 1. Prawo wstępu do Klubu: W piątki – osoby powyżej 18-stego roku życia, w soboty – osoby powyżej 21-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek. W uzasadnionych przypadkach obsługa klubu może poprosić Gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek.
 2. Klub zastrzega sobie PRAWO SELEKCJI GOŚCI. Obsługa może odmówić wstępu do klubu każdej osobie bez podania przyczyny.
 3. ZAKAZ WSTĘPU będzie stosowany szczególnie w stosunku do: • Osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, • Osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi • Osób posiadających nieodpowiedni ubiór, do którego należą między innymi: strój sportowy (dres, bluza z kapturem, czapka) • Osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób przebywających w klubie • Osób nietrzeźwych w stopniu znacznym • Osób pod wpływem działania narkotyków lub substancji odurzających.

§4 SZATNIA

 1. Szatnia jest obowiązkowa.
 2. Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży należącej do Gościa Mardi Gras wynosi 2 PLN.
 3. Zgubienie numerka z szatni należy niezwłocznie zgłosić obsłudze klubu. Wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się po opuszczeniu klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę. Opłata za zgubienie numerka z szatni wynosi 20 PLN.
 4. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.
 5. W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży z szatni (wydanie bez posiadania numerka), decyduje Kierownictwo klubu kierując się każdorazowo dobrem naszego gościa.

§5 KARTA KLUBOWA

 1. Pierwszeństwo wstępu do klubu mają osoby posiadające Kartę Klubową, osoby zaprzyjaźnione z klubem oraz goście VIP.
 2. Właścicielowi Karty Klubowej przysługuje uprawnienie do uczestnictwa w organizowanych imprezach VIP-owskich. Selekcjoner lub Ochrona może odmówić właścicielowi Karty Klubowej wstępu do Klubu w sytuacji wymienionej w § 2 pkt
 3. Karta Klubowa jest imienna i nie może być przekazywana osobie trzeciej. W uzasadnionych przypadkach obsługa Klubu może poprosić okaziciela Karty o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 4. Zasady otrzymywania Karty Klubowej zawarte są w odrębnym regulaminie.

§6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Klub prowadzi politykę bezpieczeństwa polegającą na monitoringu klubu przy pomocy kamer przemysłowych.
 2. Na terenie należącym do klubu ochronę fizyczną sprawują pracownicy ochrony, zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie oraz zabezpieczenia jego mienia i przebywających w nim Gości oraz pracowników.
 3. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.
 4. Pracownicy ochrony mają prawo do sprawdzenia zawartości odzieży i wnoszonych na teren Klubu przedmiotów.
 5. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Ochrony oraz obsługi Klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przeciwpożarowego.
 6. Osobom wchodzącym do Klubu i przebywającym w Klubie ZABRANIA SIĘ: wnoszenia do Klubu jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wnoszenia do Klubu środków odurzających i narkotyków, posiadania i wnoszenia do Klubu broni oraz materiałów wybuchowych, wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla osób pracujących w Klubie – Only Staff dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych bez zgody Właściciela Klubu, wykonywania zdjęć osobom przebywającym w Klubie bez ich zgody, rzucania jakimikolwiek przedmiotami, użytkowania wyposażenia Klubu niezgodnie z jego przeznaczeniem – w szczególności wchodzenia na pufy, hokery, stoliki, blaty barowe oraz obicia kanap, za sprzęt Dj-a. wychodzenia poza teren Klubu z pojemnikami szklanymi (szklanki, kufle, kieliszki itp.) będącymi własnością Klubu,
 7. Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów i niestosujące się do poleceń obsługi zostaną niezwłocznie usunięte z terenu Klubu.
 8. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
 9. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 10. W przypadku łamania prawa, regulaminu klubu lub niszczenia mienia klubu, pracownicy są uprawieni do podjęcia decyzji o opuszczeniu przez gościa terenu klubu, zastosowania siły fizycznej lub zatrzymanie osoby podejrzanej o drastyczne łamanie prawa do czasu przyjazdu Policji.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA

 1. Za zniszczenia wyposażenia klubu, osoby, które się tego dopuściły, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.
 2. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do klubu.
 3. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo klubu.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie w godzinach otwarcia klubu, w tym na terenie przyległym do Klubu.

WEJŚCIE DO KLUBU JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU